सामग्रीमा जानुहोस्

विकिपिडिया:चौपातो (नीति)

विकिपिडिया बठेइ
 नीति
 प्राविधिक प्रस्तावअन अफ विकि कार्यक्रमअन विचार विन्दु विविध प्रशासक तथा प्रबन्धकअनबीचको छलफल 
« पुराना छलफलअन, 1
तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
धन्यवाद--BAnand (WMF) (कुरडी) ०८:२८, ४ मार्च २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

विश्वव्यापी आचार संहिता (छोटकरी रूप: युसिओसी) का दोसरा चरण का सम्बन्ध मी[स्रोत सम्पादन]

नमस्ते विकिपिडिया सम्पादनकर्ता साथिउ,
विश्वव्यापी आचार संहिता को उद्देश्य सप्पै विकिमिडिया परियोजना रे अभियान भितरि स्वीकार्य व्यवहार को यक सार्वभौमिक मापदण्ड प्रदान अद्दु रे विकिपिडिया लाइ यक सुरक्षित ठउर बनाउनु रया: छ जाँ जोइलै उत्पीडन या भयरहित सुरक्षित रूप ले योगदान अरि सकौ। विभिन्न विकिमिडिया समुदायअन सित परामर्श अरिबर विश्वव्यापी आचार संहिता लाइ विकसित अद्द्या काम हुन्नाछ।

युसिओसी परामर्श को पैल्लो चरण गया वर्ष पुरा अरिया: थ्यो, जाँ हम ले विभिन्न विकिपिडिया समुदायअन का सल्लाग सुझाव रे विचार का आधार मी विश्वव्यापी आचार संहिता को मस्यौदा पाठ प्रस्ताव तयार अरिराइथ्यो। यै मस्यौदा लाइ सन् २०२० अक्टोबर १३ मी अनुमोदन कि निउति विकिमिडिया फाउन्डेसन का न्यासी समिति समक्ष प्रस्तुत अरिया: छ।

युसिओसी का दोसरो चरण मी, विकिमिडिया फाउन्डेसन सप्पै विकिमिडिया समुदाय रे अभियान कि निउति विश्वव्यापी आचार संहिता लागु अद्द्या बटाअन का बारेमी सर-सल्लाग अद्द चाहन्छ। यै प्रकृया रे विकिमिडिया परियोजनाअन लाइ हमरा योगदानकर्ताअन खिलाइ यक उपयुक्त रे सुरक्षित ठउर बनाउनाइ निउति तमराअन का विचार रे बहुमूल्य सुझाव जाण्णु हम खिलाइ महत्वपूर्ण छ।

यै महत्वपूर्ण विषय मी तमरो बहुमूल्य सुझाव रे विचार सिदाइ याँ प्रस्तुत अरि सकन्छ: या तम मेरा वार्ता पृष्ठ मी लेख्द सकन्छ:। यै का अलावा तम मुइ लाइ banand-ctr@wikimedia.org मी इमेल लगै अरि सकन्छ:। धन्यवाद -BAnand (WMF) (कुरडी) ०८:१२, १९ जनवरी २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

छलफल[स्रोत सम्पादन]

  • विश्वव्यापी आचार संहिता (युसिओसी) एउटा प्रमुख नीतिगत पहल रयाः रे ये अभियान भितरि स्वीकार्य व्यवहार का साथ सुरक्षित ठउर बनाउनु रे और लै समुदाय लाइ चाइन्या नीति रयाः हनाले समुदायलाई जानकारि दिनाइ छलफल चलैउन उपयुक्त हुन्याः धेकिन्छ। विश्वव्यापी आचार संहिता (युसिओसी) का दोसरा चरण का सम्बन्ध मी हमरा सुमुदाय लाइ लै जानकारि अराया हनाले BAnand (WMF) ज्यू लाइ धन्यबाद छ।--Janak Bhatta (कुरडी) १६:०५, २६ जनवरी २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]
अमूल्य मत राख्नुभएकोमा धन्यवाद--BAnand (WMF) (कुरडी) ०८:२८, ४ मार्च २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।


तल्तिर को छलफल बन्द गरिया: छ। कृपया यै लाइ परिमार्जन जनगर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ। छलफल का निष्कर्षअन को सारांश निम्नानुसार छ।
छलफलमी सहभागि सप्पैलाइ धन्यवाद--Nirajan pant (कुरडी) १०:३३, १५ मे २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

फाउण्डेसन अनुदान सम्बन्धमी सामुदायिक परामर्श[स्रोत सम्पादन]

विकिमिडिया फाउण्डेसन बठै व्यक्ति तथा विभिन्न तहका समुदाय रे प्रयोगकर्ता समूहअनखिलाइ विकिपिडिया परियोजना भितरि रे विकिपिडिया परियोजना बाइर अरीन्या कार्यक्रमकि निउति फाउण्डेसनले अनुदान दिन्या व्यवस्था अरिराइछ। तै अनुदानको दुरुपयोग जनहोउ भँण्ण्या उद्देश्यले अनुदान लिनाइ निउति फाउण्डेसनका अनुदान टोलिले योग्यता सूची बनायाइ जनी नेपालभितरि रया: विभिन्न भाषाआ विकिपिडिया परियोजनामी योगदान अद्द्या प्रयोगकर्ताअन हताँ लिन्या अरिया: अनुदानखिलाइ यक केन्द्रीय नीति नियम रे योग्यता हनु आवश्यक छ या आथिन भँण्ण्या विषयमी आफुना महत्वपूर्ण सल्लाग रे सुझाब दिया: भँणिबरे बित्ति अद्दौ।

द्रष्टव्य: नेपालभितरि रया: विकिपिडिया परियोजना भँण्णाले नेपालि, नेवारि, मैथिलि, डोट्यालि रे अवधि भँण्ण्या बुज्जुपड़न्छ रे यो छलफल यिन सप्पै भषाआ विकिपिडिया चौतारीमी चलाइन्नाछ।

यै बिषयमी नेपालि विकिपिडियामी चलायीन्नारया छलफल याँ छ।

छलफल[स्रोत सम्पादन]

तमरा अमूल्य मतखिलाइ भौत भौत धन्यवाद--Nirajan pant (कुरडी) १०:३३, १५ मे २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

मल्तिर को छलफल बन्द अरियाः छ। कृपया यै माइ परिमार्जन जनअर्याः। येइ पछा टिप्पणि अद्दु पड़्या नौला खण्णा माइ अद्दुपड्ड्या छ।

अनुदान सम्बन्धि स्थानीय नीति नियम[स्रोत सम्पादन]

येइ है पैली अरिया: फाउण्डेसन अनुदान सम्बन्धमी सामुदायिक परामर्श शीर्षकआ छलफलमी प्राप्त मतबठेइ नीति ल्याउन आवश्यक छ भँण्ण्या धेकीन्छ। आब तो नीति कसि हनपड़न्छे रे तैमी किक्या विषय समावेश हनपड़न्छ भँणिबर येइ छलफलओ शुरुवात अद्दारयौ। तमरो विचार राख्या:। यिसै शीर्षकमी नेपाली विकिपिडियामी हन्नारया छलफल याँ छ। --Nirajan pant (कुरडी) १०:३७, १५ मे २०२१ (+0545)[जवाफ दिनुहोस्]

छलफल[स्रोत सम्पादन]