विकिपिडिया:नयाँ पन्ना कस्या बनौन्या

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

नौलो लेख बनुनाइ खिलाइ चरणवद्ध तरिका इस्याँ छ।

- नौलो पन्ना बनुनाइ खिलाइ "विकिपिडिया खोजऽ (Wikipedia Search)" मी जाइबर बनुन पड्ड्या लेखैऽ खोजी अद्र्या। - यदि लेख पैली बठेइ रैछ भँण्या खोज नतिजा मी लेख धेकाउँछ तर नभया ले "नौलो लेख बनाऽ" भँणिबर भँणन्छ। उदाहरण खिलाइ: यदि तम ले बनुन खोज्या लेख "नौलो लेख" हो रे यो लेख विकिपिडिया मी आथिन भँण्या

"नौलो लेख" पानो इसै विकिमी बनाओ ! तमरो क्वेरीसँग ठक्कर खान्या नतिजाहरू नाइभेटिया।

भँणिबर विकिपिडिया ले भँणन्छ।

- आब "नौला लेख" लिङ्क मी क्लिक अरऽ। क्लिक अर्या पाछा तम खिलाइ सम्पादक (article editor) खुललो, "नौला लेख" नाउँ अर्याऽ लेख सहित। लेख्दु पड्डया चीज लेखिबर "परिवर्तन प्रकाशित गर (Publish Changes)" बट्टन मी क्लिक अरिबर लेख सञ्चित अरिसकन्छऽ।