नौला फेरबदली

Jump to navigation Jump to search

विकिका यैल्लैका फेरबदललाई यै पानामि पहिल्याउन्या

अच्यालैका परिवर्तन विकल्पहरू गयाः १४३० दिननमी भयाः छाड्डीचालाः ५०१००२५०५०० परिवर्तनन धेकाः
लुकाउन्या दर्ता अर्याका प्रयोगकर्ताहरूलुकाऽ नपछेण्याका प्रयोगकर्तालुकाऽ मेरा सम्पादनहरूधेकाइदिय बोटहरूलुकाऽ सानतिनो सम्पादनधेकाउन्या page categorizationधेकाइदिय विकिडाटा
१९ नोभेम्बर २०१९ १०:२३ देखिका नयाँ परिवर्तनहरू देखाउन्या
   
List of abbreviations:
नौ
यै सम्पादनले नौलो पानो बनायाको छ (नौला पानाको सूची यैलाई लै हेरिदिय)
ना
यो नाऽनो सम्पादन हो
बो
यो सम्पादन बोटबठे गरियाको थ्यो
डी
विकिडाटा सम्पादन
(±१२३)
यति बाइटहरू संख्याले पानाको आकार फेरबदल भयाको छ

१९ नोभेम्बर २०१९

१८ नोभेम्बर २०१९

१७ नोभेम्बर २०१९

१६ नोभेम्बर २०१९

१२ नोभेम्बर २०१९

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:RecentChanges" बठे निकालियाऽ