भागेश्वरको चैत

विकिपिडिया बठेइ
Jump to navigation Jump to search

भागेश्वर देवताको चैत काँ फुटी उबजी गैन जलथल भूमि, जलै फुटी उबजी गैन जलथल भुमि, जलै फुटि जनमी गया चनन सुरज, काँ फुटी उबजी गया बड न पिपल, माल थली जनमी गया बडन पिपल, काँ फुटी जनमी गैन काली कैलु गाई, काँ फुटी जनमी गया वेदुवा बामन, काँ फुटी जनमी गया जटाधारी शिव, काशी फुटी जनमी गया वेदुवा बामन, कैलाश जनमी गया जटाधारी शिव, काँ फुटी जनमी गैन भागरथी गँगा, शिव जटा जनमी गैन भागरथी गँगा, काँ फुटी उबजी गया भागेश्वर देउ, गयाँ फुटी उबजी गया भागेश्वर देऊ, ......, गुणाकर जोइशी करुणाकर भाट, तन दुएइ मीते भाइ गयाँ अद्द गया, साइत अरयो गुसाइ पालुङोकि स्वाडी, भोल बियाउनी गुसाँइ चलबल कियो , गया पुगिवर असनान अरयो , सूरज अरध्यो गुसाइ जोला अँजुल, गयाँइका पन्डाले प्रसाद दियो , प्रसाद आयो गुसाइ सुनैका प्याउलो, सुनको प्याउलो शिरै माथि राख्यो , तन दुएइ मीते भाइ घर लौटी आया , घर लौटी आया गुसाइ घरलौटी आया , ....., भागेश्वर देउका सिङऔर देउ लै आया, दुइभाइ परशुराम रात बासा बस्या, भोल वियाउनी गुसाँइ असनान अरयो , असनान अरयो गुसाइ जपध्यान अरयो , सूरज अरध्यो गुसाँइ सूरज अरध्यो , तन दूएइ मीते भाइले चलवल कियो, तन दुएइ मीते भाइ घर पौची गया, सुनैको खाली प्याउलो सङङ ल्याइ आया, ......., परशुराम तीरथमी पञ्च देउ बस्या, पञ्चरात्री अरयो गुँसाइ पञ्च रात्री अरयो , सब, देउ बसीवर छलफल अरयो , भण भौल्या भागेश्वर तमै वटि भण , जनमैको जेठो भौल्या म अशिग्राम, करमैको जेठो भौल्या तम भागेश्वर, भण भौल्या अशिग्राम तमै बटि भण , तम भान्ज बैजनाथ मालै थली बस, सब देउ आ आफना रोज्या ठौर गया, पैलो वास देउले अरयो लटयारोडा घाडी, ताहै गोसाइ ज्यु ले सारी पाइलो लिइछ, बुङा नङर आइ बेलीबासो लिइछ , भागेश्वर भाजिवर शिखर धुरी पौच्या, ....... भागेश्वर आया भनी कसैले नैजाण्यो , भागेश्वर आया भणि कैलु गाईले जाण्यो, किरोडीको कैलु गाई उमल्लेकी ग्वालो, ग्वन्नी किरोडकि गौल फुक्यान और गाई किरोडकी दावा चरन्नी , धाइनी धुइनी कैलुगाई शिखर धुरा गैन, दुई पाउ गाथ वर दुई पाउ पर, शिवलिङ्ग गाथ गाई बर्सन लागिन, ........, वनजानी कैलु गाइका केला कोसी थुन, घरआउनी कैलु गाईका खोसमडा थुन, गाईकि रिथनी ग्वाला गाली दिन्छे , हाणी कुच्चाको ठुटो, यै मूलया ग्वालाले गाई दोई खाइछ , गोठको बछुरया भोक मारी, तै ग्वाला मूलयाका हिया लागिगैछ, गोठ वादी कैलु गाई देलि आपूm सिइछ, व्यान्निलका पहरैमि गाई फुकि गैछ , आघा आघा कैलु गाई पाछा ग्वालो मूलया , हात छ कोथल आँसी वोदलाको गाँठो, कैलु गाई शिखर धरा पौची गैन, वाइ धेग्यो कैलु गाई शिवलिङ्गगाथ, शिवलिङ्ग गाथ गुसाई वर्सन लागिन, यै काली ढुङ्गाले गाई दोई खाइछ, बछुरया भोक मारी, हाणी कोथल, आँसी शिवलिङ्ग गाथ, शिवलिङ्ग गाथ फुटी रगतकी धार, ग्वालो उमल्लेकी घर लौटी आयो, द्धारीका ओरालाइमी ग्वालो औलेक भयो, किरोडीकि केलु गाईको पत्तालैन लाग्यो, रगतकि गाड रति घाट पौची , ..........................., गुणाकर जोशी कमलाकर भाट, हात कछाल्या समाइ असनान चल्या, टाटुकी जनेउ पुजि वाउली अनन्त, सूरज अरध्यो गुँसाई अँजुल रगत , गुणकर जोइशी वोलन लागि गया, हरिदेवो नारायणौ कोन भिसो भयो , की मार भैछ भौल्या देउवा वोगटी, की मार भैछ भौल्या पन्त पनेरु, की मार भैछ भौल्या भट्ट भण्डारी, की मार भैछ भौल्या साउन कठायत, भात बटि, खाउ की ददा मार बटि जाँउ, हिट भौल्या मीते भाइ मारै बटि जाँउ, म त ददा आव आउनाउ तम वटि हिट, गुणाकर जोइशी दादै वटि गया , कमलाकर भाट घर फर्कि आया , बटुली पकाया भात सेतीकिडा भया, तसला पकाया दाल रगतानी भइ, ता हाँ रे है त कमलाकर धादै बटि गया, रगतको पाइलो, लिइ शिखर धुरी पौच्या , वाई धेक्यो शिवलिङ्ग रगतकि धार, शिखर धुरी जाइ तपोयी निउतो दिइछ, पैलो निउताउनी न्यूतो उदया सूरज , दोसरी, निउत्याउनी न्यूतो भागीरथी गँगा, तेसरी निउत्याउनी न्यूतो भरिया कलश, चौथो निउयुत्याउनी न्यूतो वडन पिपल, पाँचौ निउत्यउनी न्युतो दुई जोला नाग, गणाउनी अद्धा भागेश्वर देउ, छयौ न्युत्याउनी भागेश्वरै देउ, गुणाकर जोईशी वोलन लागि गया, सुण भौल्या कमलाकरौ गयाँ नाउन गइथ्या , गयाँ मैत भागेश्वर सिङ कसवास भइथ्या, कसवास भइथ्या गुसाइ कसवास भइथ्या, सोई हुन् भागेश्वर शिखर धुरी पुग्या, सुन गोसाई भागेश्वर तेरी मेरी शाख भाख, सुन गोसाई भागेश्वर तेरी मेरी शाख, रैजा गोसाई भागेश्वर रगतकी धार, थुन गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, प्वारीका ढुङ्गाले नारङ चिणाउलो, तमरो मण्डप गुसाँई तामाले छाउलो, थु गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, जजोलाका सालैको खम्म रोपाउलो, वाईस द्धारको मण्डप चिणाउलो, थुन गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, तुषारीका पात्थरैले वाइस खाम छयाँउलो, गरङडा सालैको भित्तो मगाउलो, थुन गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, किरोडी ल्वार हाँता किलो कटाउलो, दुदिले रावल हाताँ किल्लो ठोकाउलो, थुन गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, कालि कूलु गार्इृको दान हराउलो, रावल देउकी हाताँ चौर ढलाउलो, थुन गोसाई भागेश्वर रगतकि धार, बुडाचाडी भाटा हाताँ डोली वोकाउलो , रैजा गुँसाई भागेश्वर तेरी, मेरी शाँख, वाईस पाटा कुमाऊँकी शिख उगाउँलो, चौधसय डोटीकी सिख उगाउँलो, वाईस मान अच्छेताको पूजा लगाउलो, वाईस मन घी को होम होमाउलो, थुन गुसाँई भागेश्वर रगतकि धार, बाईस मन जौ तीलको होम होमाउलो , वाईस मान अच्छेताको पूजा लगाउलो, थुन गुसाँई भागेश्वर, रगतकि धार, बाईस मन जौ तीलको होम होमाउलो , सगत(सिराडी) पूजाराहात पूजा लगाउँलो, थुन गुसाँई भागेश्वर रगतकि धार, रैजा गुसाइ भागेश्वर, तेरी मेरी शाख, धामी गाँई (डुङरी) चटौत हाताँ घी होमाउलो, थुन गुसाँई भागेश्वर रगतकि धार, औरकि कलु गाई बाईस खम्म डाउँलो, किराडोकि कलुगाई गाथ चढाउलो , थुन गुसाँई भागेश्वर रगतकि धार, तम गुसाई भागेश्वर दुधैले नुहाउलो , रैजा गुसाई भागेश्वर तेरी मेरी शाख, थुन गुसाँई, भागेश्वर रगतकि धार, जव नइरया रगतकि धार, गुणाकर जोईशीले आउँली घाउ दियो, जब औली घाउ दिया रैगयो भागेश्वर देउ, ......................., मै ठुलो ठाकुर नागी मल्ल राजा, तै नानो देवता भागेश्वर देउ, मैं ठुलो देवता भागेश्वर देउ, तै नानो ठाकुर नागी मल्ल राजा, नागी मल्ल भागेश्वर जिद्दी वाद्यी भईछ, भागेश्वर देवताले छल अरि हाल्यो, दश मैना गर्भिणी रानी बाह्मैना पुगि, बाह्मैना व्याउने घोडा चौध मैना पुग्यो, नागी मल्ल राजाको कोट चिणाईछ, हात भरि चिणाएको कोट वेतै भरि रन्छ, कन्न कन्न चिनाएको कोट रातै घुणा रन्छ, वार्साई हाल्यो मन मनकोृ डासी ढुङ्गा, तै ठुलो देवता भागेश्वर देउ, मै नानो ठाकुर नागी मल्ल राजा, राख गुसाँई भागेश्वर मेरो शाख भाख, मानन भोकर गुसाँई तै वटि चढाउलो, जोलान निसान (दमाहा) गोसाँई तै वटि चढाउलो, जुमला ठकुरीकी केटी तै वटि चढाउँलो, रावल देउकी हाताँ चोरी हलाउँलो, मै नानो ठाकुर, नागी मल्ल राजा, तै ठुलो देवता भागेश्वर देउ, राख गुसाँई भागेश्वर तेरी मेरी शाख, राख गुसाँई भागेश्वर देवता मेरी शाखा भाख, .....................