पानहरु पठौन्या

Jump to navigation Jump to search

तमी विशिष्ठ पानाको विषय वस्तु र सम्पादन इतिहासलाई निर्यात गद्द सक्द्याहौ अथवा पानाहरूको समूहका केहि XML मी बेर्न सक्द्याहौ। यो आयात पानाको सहायताले मीडियाविकीको प्रयोग गरिवर दोश्रो विकीबठे आयात गद्द सकिन्याछ।

पानाहरूको निर्यात गद्दका लागि, तल विषय वस्तु बाकसमी शीर्षक देओ, एक शीर्षक प्रति पङ्क्ति, र छान कि तम वर्तमान अवतरणसँग पुरानै अवतरण पनि चाहन्छौ वा चाहदैनौ, वा पछिल्लो सम्पादनका बारेमी जानकारीसँग मात्रै वर्तमान अवतरण चाहन्छौ।

पछीको स्थितिको लागि तमी लिङ्कको पनि प्रयोग गद्द सक्द्याहौ, उदाहरणको लागि, "मुख्य पन्ना" पृष्ठको लागि बिशेष:Export/मुख्य पन्ना

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:Export" बठे निकालियाऽ