पौष

विकिपिडिया बठेइ

पूष या पौष हिन्दू मैनानआ १२ मैना मध्येको यक मैना हो। सौर्यमासआ अन्साऱ पूष मैना धनु सकराँतिया दिन बठेइ शुरू हुन्छ भण्या चन्द्रमासआ अन्साऱ पूष मैना मैसिऱ पन्यू का भोल्कादिन बठेइ शुरू हुन्छ। शाक्य पञ्चाङ्गआ अन्साऱ भण्या यो मैना धनु सकराँतिया ५ दिन पछा शुरू हुन्छ। नेपाल मी सौर्यमास सुत्रलाई व्यवहार मी ल्याईया छ। पूष हेमन्त ऋतुको दोसरो मैना हो। अङरेजी मैनानओ अदा डिसेम्बरओ मैना रे अदा जनवरीयो मैना पूष मैना मी पणन्छ।