उपकरणहरू

Jump to navigation Jump to search

विशेष उपकरणहरूको सूची तल दियाकोछ प्रयोगकर्तानले परिभाषाहरूमी जनाए अनुसार आफ्नो रोजाई पानामी, सक्रिय पार्न सक्द्याछन् । यै सिंहावलोकनले प्रणाली सन्देश पाना सजिलै प्राप्त गद्द सकिन्याछ जसले प्रत्येक उपकरणको विवरण र कोडलाई परिभाषित गर्याको छ।

⧼gadget-section-editing-gadgets⧽    [स्रोत हेर]

⧼gadget-section-other⧽    [स्रोत हेर]

"https://dty.wikipedia.org/wiki/बिशेष:Gadgets" बठे निकालियाऽ